WROCŁAW, ul. Sądowa 4
tel. 609 593 400 — nowoczesne myślenie — — efektywne działanie —
slide_1Slide thumbnail
slide_2

Alimenty

Alimenty, nie tylko dla dzieci

Alimenty na rzecz dziecka

Zakres obowiązku alimentacyjnego obejmuje zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb życiowych dziecka. Są to wydatki związane z wychowaniem, utrzymaniem i wykształceniem dziecka Jednakże wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy też w dużej mierze od możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.   O alimentach Sąd orzeka w wyroku rozwodowym, ale tylko w przypadku dzieci, które nie osiągnęły pełnoletniości. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, to jemu przysługuje uprawnienie do wystąpienia na drogę postępowania sądowego o alimenty od zobowiązanego. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego może okazać się konieczne wytoczenie powództwa o alimenty.
Podkreślić należy, że zarówno orzeczenie o alimentach określonych w wyroku rozwodowym, jak również w samodzielnej sprawie o alimenty nie są rozstrzygnięciami, które nie podlegają jakimkolwiek zmianom. Oznacza to, że w razie zmiany okoliczności, zarówno po stronie zobowiązanego, jak również uprawnionego, wysokość alimentów może ulegać pewnym modyfikacją. Wówczas powstaje konieczność wytoczenia sprawy o podwyższenie, obniżenie albo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty na rzecz byłego małżonka

W określonych sytuacjach alimenty mogą być również zasądzone na jednego z byłych współmałżonków.

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, sąd na żądanie małżonka niewinnego może zasądzić od małżonka ponoszącego winę za rozkład pożycia alimenty. Jest to możliwe wówczas, gdy przez orzeczenie rozwodu pogorszyła się sytuacja materialna małżonka niewinnego. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia nie może żądać alimentów od małżonka niewinnego.

W przypadku rozwodu z winy obojga małżonków, małżonkowie mogą wzajemnie żądać od siebie alimentów, ale tylko wtedy jeżeli znajdują się w niedostatku. Uzasadnieniem zasądzenia tych alimentów jest zaspokojenie podstawowych, a nie usprawiedliwionych potrzeb życiowych.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie oraz rozwodu z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy, małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów, jeżeli znajdą się w niedostatku. Obowiązek ten jest jednak ograniczony do  5. lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W sytuacjach wyjątkowych okres ten może ulec przedłużeniu, na żądanie małżonka uprawnionego.

Obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego związku małżeńskiego.

W postępowaniu o alimenty adwokat rodzinny: